Масълаҳои №235-243 (Лукашик)

Ба дигарон равон намоед

Барои ҳалли ин масъалаҳо аз ҷадвлҳои дар охир овардашуда истифода намоед.

  1. 235. Детали пӯлодини мошин массаи 780 г дорад. Ҳаҷми онро ёбед.
  2. 236. Зарфе пури бензин аст. Массаи бензин 35 кг мебошад. Ғунҷоиши зарфро ёбед.
  3. 237. Массаи зарфи пурбензин 2 кг асту массаи худи зарф 600 г. Ғунҷоиши зарфро муайян кунед.
  1. 238. Ғунчоиши махзани сӯзишвории мошин 60 л аст. Мо­шин агар дар ҳар 100 км роҳ 10 л бензин сарф бикунад, бо махзани пурбензин чӣ қадар роҳро паймуда метавонад?
  2. 239. Барои сохтани куттиҳои консерв тунукае истифода мешавад, ки сатҳаш арзиз давонда (ё чи хеле ки мегӯянд, лахимкорӣ карда) шудааст. Дар ин кор ба ҳар 200 см2-и сатҳи тунука 0,45 г арзиз сарф мешавад. Қабати арзизи рӯи тунука чӣ қадар ғафсӣ дорад?
  3. 240. Сими мисине ба шакли калоба печонда шудааст. Kaлобаро накушода, дарозии симро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?
  4. 241. Истаконе лабрези об аст. Ба даруни истакон чанд дона сочма меандозем, Бигзор массаи донаҳои сочма 684 г бошад. Ҳачми оберо ёбед, ки аз истакон берун мерезад.
  5. 242. Детали мисини массааш 17,8 кг-ро бо мақсади шустан ба зарфи пуркарасин андохтанд. Массаи карасини дар ин маврид аз зарф берунрехтаро муайян кунед.
  6. 243. Барои кашондани 1000 т нафт чанд махзани ғунҷоиши ҳар якаш 25 м3 зарур мешавад?

Маводҳои ҳамсон